فرم درخواست تاسیس موسسه
تاریخ درخواست
1398/02/30
1- محل فعالیت موسسه را به ترتیب استان ، شهرستان و شهر انتخاب کنید .
استان
*
شهرستان
*
شهر
*
2- سه نام  انتخابی خود را برا ی موسسه  ای که قصد تاسیس آنرا دارید، به ترتیب اولویت درج کنید .
1- *
2- *
3- *
3- اسامی هیأت موسس را وارد نمایید.
*
3- اسامی هیأت مدیره را وارد نمایید.
*
5- نام و نام خانوادگی مدیر عامل را وارد نمایید .
*
6- نوع موسسه را انتخاب نمایید.
*
7- در صورت نیاز ، توضیحات خود را وارد نمایید.
8- فایلهای صورتجلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی موسس  را با فرمت jpg و با حجم کمتر از 800 کیلو بایت و فایل اساسنامه را با فرمت pdf و با حجم کمتر از 4 مگابایت و با وضوح کامل ارسال نمایید بدیهی است هر گونه خدشه و یا عدم وضوح در فایل ارسالی عدم رسیدگی به درخواست شما را به دنبال خواهد داشت .
نکته مهم :
با عنایت به اینکه اساسنامه و صورتجلسات یاد شده نسخه پیش نویس می باشند، لازم است از درج هر گونه امضاء در ذیل اساسنامه و صورتجلسات ارسالی خودداری گردد.
صورتجلسه هیات مدیره
*
صورتجلسه مجمع عمومی موسس
*
اساسنامه
*